Limited B2B Aydìnlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HUKUKU BAĞLAMINDA

LİMİTED ŞİRKET BAYİLİK BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ

 

Anadolu Caddesi No: 1034 A-B, 35610 Çiğli/İzmir adresinde mukim veri sorumlusu Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu Medikal Gıda Hayvancılık ve Ürünleri Temizlik ve İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Bundan böyle kısaca “Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu” olarak anılacaktır.), veri koruma düzenlemelerine uymayı ve kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili olarak bireylerin hak ve özgürlüklerini korumayı taahhüt eder. Sizden kişisel veri toplamamızdaki ana amacımız size yardımcı olabilmektir. Veri koruma yasaları, bireylere kendileri hakkında hangi bilgilerin tutulduğunu bilme hakkı verir ve kişisel bilgilerin uygun şekilde işlenmesini sağlamak için bir çerçeve sağlar.

 

Tanımlar

 

Kanun: 24.03.2016 tarih ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Veri Sorumlusu: Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu Medikal Gıda Hayvancılık ve Ürünleri Temizlik ve İlaçlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi sağlık verileri üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

Maskeleme: Kişisel verilerin belirli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemleri ifade etmektedir.

Kimlik Bilgileri: Bayi yetkilisi ad-soyad, unvan, kimlik numarası, vergi numarası bilgileri

İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, elektronik posta adresi bilgileri

İş Bilgileri: b2b.yenicagecza.com kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile vergi levhası, perakende satış izni belgesi, çalışma ruhsatı bilgileri

Biyometrik Veri: İmza sirküleri bilgisi

 

Kişisel Verileri Hangi Amaçlar Doğrultusunda Toplamaktayız

 

Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu olarak, tanımlar üst başlığı altında kategorize edilmiş ad-soyad, unvan, kimlik numarası, vergi numarası, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi, b2b.yenicagecza.com kullanıcı adı ve şifre bilgileri ile vergi levhası, perakende satış izni belgesi, çalışma ruhsatı ve imza sirküleri bilgileri bayilik başvuru ve değerlendirme sürecinin yürütülmesi; hizmet tanıtım ve bilgilendirme faaliyeti kapsamında ad-soyad, unvan, telefon numarası ve elektronik posta adresi bilgileri ticari elektronik ileti gönderilebilmesi amaçları doğrultusunda otomatik yollarla işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz

 

Tanımlar başlığı altında yer verilen kişisel verileriniz amaca özgü bir şekilde gerek görülmesi ve talep edilmesi halinde kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için arşiv ve saklama hizmet sağlayıcıları ve bilişim hizmet sunucularımız ile paylaşılmakta olup; fiziki ve dijital olarak bulut ortamında muhafazası sağlanmaktadır. Ayrıca sizler ile aramızdaki tüm operasyonel faaliyetlere ilişkin iletişimin sağlanabilmesi için yurt dışı veri tabanlı (WhatsApp, Microsoft, Outlook, Google vb.) iletişim hizmet sağlayıcılara, arşiv ve saklama faaliyetlerimizi yürütebilmemiz için ise yurt dışı veri tabanlı bulut hizmet sağlayıcılara 6698 s. Kanunun 8. ve 9. maddelerini dikkate alınarak veri paylaşımı yapılmaktadır.  

 

Kişisel Veri Toplama Yöntemlerimiz ve Sebeplerimiz

 

Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu tarafından yukarıda yer verilen kişisel verileriniz sizler www.yenicagecza.com internet adresimizde bulunan online başvuru formu üzerinden toplanmakla birlikte 6698 s. Kanunun 8. ve 9. maddeleri de dikkate alınarak; kimlik, iletişim, iş ve biyometrik verileriniz kanundan doğan ve sair mevzuat kapsamında diğer hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ile sözleşme ilişkisinin kurulabilmesi için gerekli olması sebepleriyle işlenebilecektir. Tarafımızca iletişim ile arşiv ve saklama faaliyetlerimizi yurt dışı veri tabanlı hizmet sağlayıcılarıyla gerçekleştirebilmemiz ise açık rızanızın mevcudiyetine bağlıdır.

 

Kişisel verileriniz ne kadar süre saklanıyor

 

Muhafaza süresinin kanuni yükümlülükler ve öngörülen amaç ile orantılı olma durumu dikkate alınarak; kişisel verileriniz, bayilik başvuru sürecinizin olumsuz değerlendirilmesi sonucunda bir yıl tarafımızca muhafaza edilerek belirlenen süre sonunda derhal imha edilmektedir.

 

Veri güvenliği

 

Kişisel verilerinizin kazara kaybolmasını, kullanılmasını veya yetkisiz bir şekilde erişilmesini, değiştirilmesini veya ifşa edilmesini önlemek için hem insan kaynaklı hem de doğa kaynaklı felaketlere uygun güvenlik önlemleri almaktayız.

 

Kişisel verilerinize erişimi yalnızca şirketin erişime yetkilendirilmiş kişileri sınırlandırıyoruz. Ayrıca sır saklama yükümlülüğü dışında bulunan ve paylaşım yapılan söz konusu kişiler veri güvenliği taahhütnamesi ile gizlilik sözleşmesi yükümlülüğüne tabidirler.

 

Veri Sahibi İlgili Kişinin Hakları

 

İlgili Kişi;

 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında  aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.       

 

İlgili kişinin haklarını ve bu haklarını kullanabileceği yöntemlerin anlaşılması şirketimiz tarafından üzerinde durulan önemli konulardan birisidir. Bu haklar şirketimiz tarafından yapılan veri işleme, saklama, aktarım, silme, anonimleştirme ve yok etme faaliyetlerinin her aşamasına ilişkindir.

 

Kişisel veri sahipleri Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları ile ilgili taleplerini öncelikle şirketimize iletmeleri zorunludur.

 

Şirketimiz alınan talebi ücretsiz olarak veya işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından belirlenen tarifeye göre alacağı ücret mukabilinde en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde sonuçlandıracak ve ilgili veri sahibini bilgilendirecektir. Konu edilen hususta hatalı ise alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

 

İlgili kişi açık rıza beyanını her zaman geri alma hakkına sahiptir. Ancak belirtmek gerekir ki; açık rızanın geri alınmasının ileriye etkili olarak sonuç doğuracağı unutulmamalıdır. Açık rıza beyanınızı geri çektiğiniz hallerde Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu, diğer veri işleme şartlarından herhangi birine dayanarak veri işleme faaliyeti gerçekleştirmeyecektir.

 

Kanunun 11. maddesinde belirtilen haklardan ilgili veri sahibi kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamalarını içeren talebini www.yenicagecza.com adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak imzalı bir nüshasını Anadolu Caddesi No: 1034 A-B, 35610 Çiğli/İzmir adresine kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden veya  info@yenicagecza.com ve/veya yenicageczadeposu@hs01.kep.tr adreslerine iletebilir veya noter kanalıyla gönderebilir.

 

 

 

 

Veri Sahibi İlgili Kişinin Beyanı:

           

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Yeniçağ Veteriner Ecza Deposu’na bildirdiğim bayilik başvuru süreci faaliyeti kapsamında aydınlatma metninde yapılan bilgilendirmeleri okuyup anladığımı, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi, KVKK, ilgili mevzuat kapsamı ve aydınlatma metninde belirtildiği şekilde şirketiniz tarafından görsel kayıtlarımın işlenme amacına özgülenen süre kadar işlenmesine (kanuni yükümlülük öncesi işlenmiş olanlarla birlikte) kaydedilmesine, depolanmasına, muhafaza edilmesine, yeniden düzenlenmesine, değiştirilmesine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.